Splošni pogoji poslovanja podjetja Slorational d.o.o.
št. SPP 1-2019
 
Uvodne določbe
 
Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del vseh pogodb oziroma dogovorov, sklenjenih med podjetjem in stranko ter se nanašajo na vsako naročilo (ponudba, predračun, naročilo, pogodba,…).
 
Predmetni splošni pogodbeni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) Slorational d.o.o., Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju: Slorational) so sestavni del ponudb in pogodb sklenjenih med Slorational in naročnikom te storitve, ki je pravna oseba ali fizična oseba (v nadaljevanju: stranka).
 
Z vstopom v pravno poslovno razmerje s Slorational-om (za vstop v pravno poslovno razmerje se šteje sprejem ponudbe, sprejem in/ali potrditev predračuna, delovnega naloga, servisnega poročila, dobavnice, sklenitev pogodbe – v nadaljevanju: pogodba) se šteje, da stranka s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja.
 
Prav tako stranka izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja med njo in Slorational-om uporabljajo izključno pogodba, račun, servisno poročilo in predmetni splošni pogoji ter morebitni drugi splošni pogoji Slorational-a.
 
Predmetni splošni pogoji v fizični obliki se hranijo na sedežu Slorational-a, prav tako so objavljeni na spletni strani Slorational-a (www.slorational.si). Stranka je na splošne pogoje opozorjena z vstopom v pravno poslovno razmerje. S tem se šteje, da so stranki splošni pogoji znani, s sklenitvijo pogodbe pa stranka izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi v celoti seznanila.
 
Splošno
 
Predmet prodaje in storitev, ki jih opravlja Slorational za stranko je prodaja in servisiranje profesionalne gostinske opreme, ki jo zastopa Slorational in druge poslovne storitve, ki so povezane z neko komercialno-pravno naravo zadeve (ali z njo v povezavi).
Za vse artikle iz prodajnega programa in servisne storitve, ki jih Slorational izvaja za stranke in so plačljive, se določi cena z upoštevanjem DDV.
Predmet storitev so tudi svetovanje strankam in izobraževanje zaposlenih pri strankah. Storitve svetovanja strankam in osnovnega izobraževanja zaposlenih pri le-teh so lahko brezplačne ali plačljive. Če so plačljive, je cena določena z upoštevanjem DDV.
 
 
Cene in plačilni pogoji
 
Stranka in Slorational se dogovorita za ceno artikla iz prodajnega programa Slorational, ki je navedena v ponudbi/predračunu/pogodbi, ki jo za stranko pripravi Slorational oz. je za servisne storitve objavljena v ceniku servisnih storitev, ki je strankam na voljo pri Slorational-u. Če cena za storitve ni stranki izrecno vnaprej sporočena ali posebno dogovorjena, se storitve obračunajo po vsakič veljavnem ceniku Slorational-a. Po isti postavki se obračunajo tudi storitve, ki niso izrecno določene v ponudbi/predračunu/pogodbi in so povezane s ponudbo (npr. dodatne storitve, svetovanje, ki jih ponudba izrecno ne zajema).
Za vsako povpraševanje oziroma pobudo stranke Slorational izda ponudbo/predračun za opravo želene storitve oz. prodajo blaga. Ponudba/predračun je veljavna do dneva valute, ki je naveden na ponudbi/predračunu. V primeru, da stranka ponudbe/predračuna ne potrdi oziroma poravna do dneva valute, predmetna ponudba/predračun ne velja več in za Slorational ni več zavezujoča.
V primeru, da tekom opravljanja storitev pride do več dela od planiranega, lahko Slorational zaračuna polno ceno dodatnih storitev, pod pogojem, da o povečanem delu obvesti stranko. Če se stranka s povečanim obsegom ne strinja, lahko Slorational-u takoj prekliče opravljanje storitve in plača stroške skladno s prvotnim dogovorom oz. brez dodatnega dela. Slorational ima v tem primeru pravico prenehati opravljati delo za stranko v celoti in obračunati stroške, ki so že opravljeni, če nadaljevanje ne bi bilo smiselno.
Slorational za vsako prodajo blaga in storitev stranki izda dobavnico/servisno poročilo in račun z vključenim DDV, po prejetju podpisane dobavnice oz. delovnega naloga/servisnega poročila s strani stranke.
Stranka ima pravico zavrniti račun za opravljeno dobavo blaga in izvedenih storitev s pisno argumentiranim razlogom (npr. stvarna napaka, poškodovano blago, neizvedena storitev, nedokončana storitev, ipd.) v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in veljavno zakonodajo v roku največ 8 dni od dobave blaga in 15 dni od izvedene storitve.   
Slorational je strankam, ki zamujajo s plačilom, upravičen zaračunati zakonske zamudne obresti, kot tudi stroške izterjave skladno z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih. Ti stroški niso vključeni v izvršilne stroške morebitnih sodnih postopkov.
Stranka s slabo plačilno disciplino, blokiranim računom ali neplačanimi preteklimi obveznostmi mora vse nove storitve plačati avansno, razen, če ni izrecno dogovorjeno drugače. Stranka je dolžna sama obvestiti Slorational o teh dejstvih.
 
Garancijski pogoji
Slorational za artikle iz svojega prodajnega programa stranki zagotavlja enake garancijske pogoje, kot jih zagotavljajo posamični proizvajalci opreme, razen, če ni s stranko drugače dogovorjeno ali navedeno v garancijskem listu.
 
Pravice in dolžnosti pogodbenih strank
 
Stranka je odgovorna za posredovanje celovitih in resničnih podatkov. V primeru, da stranka Slorationalu ne nudi resničnih in celovitnih podatkov in ne zagotovi vseh potrebnih pogojev za opravljanje storitev oz. dobavo blaga, lahko Slorational, če zaradi tega ne more delati oz. izvajati storitev, prekine sodelovanje/razdre dogovor in zahteva povrnitev stroškov za že opravljeno delo. Slorational stranki prav tako posreduje celovite in resnične podatke.
 
Trajanje pogodbe
 
Pogodba je sklenjena za določeno storitev, ki je dogovorjena v pogodbi, ponudbi, naročilu (ustnem, telefonskem in pisnem). Če datum trajanja pogodbe ni določen, velja trajanje do odstopa s strani katerekoli stranke. Odstop od pogodbe mora biti poslan pisno. Če stranka ne prevzame pošiljke, se pošlje odpoved še z navadno pošto in velja fikcija vročitve naslednji dan od pošiljanja takšne pošiljke. Če je odpoved dana preko elektronske pošte oz. na drugačen ustrezen način, mora druga stranka potrditi odpoved. Stranka je v primeru odpovedi Slorationalu dolžna povrniti vse že opravljene storitve do trenutka prejema/izdaje odpovedi.
 
 
 
 
Odgovornost
 
Svetovanje po telefonu in druge storitve, ki niso namenjene individualni obravnavi stranke, predstavljajo splošne nasvete in storitve, ki niso prilagojeni konkretni stranki in njeni situaciji. Stranka je izrecno seznanjena, da gre za splošna navodila in nasvete, ki dajejo splošne informacije o posameznih komercialnih in tehničnih področjih.
 
Slorational ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki nastane stranki zaradi mnenja, nasveta ali druge storitve, ki ni vezana na poglobljeno individualno obravnavo in študijo strankine zadeve.
Slorational ima zavarovano odgovornost in se strokovne napake lahko uveljavljajo pri njemu ali njegovi zavarovalnici. Trenutno zavarovanje poteka preko Zavarovalnica Sava d.d.
 
Končne določbe
 
Ti splošni pogoji veljajo od dneva njihovega sprejema dalje, do preklica ali spremembe. Vsaka sprememba splošnih pogojev je veljavna le, če je objavljena na spletni strani www.slorational.si in stranki dostopna na enak način, kot ti splošni pogoji.
 
V primeru nasprotja med določbami pogodbe ter vsebino teh splošnih pogojev, veljajo določbe pogodbe.
 
Za stranko v vsakem primeru veljajo splošni pogoji, s katerimi je bila seznanjena v trenutku sklenitve pogodbe. V primeru, da se po sklenitvi pogodbe splošni pogoji spremenijo, v razmerju med Slorational-om ter stranko, ki je sklenila pogodbo na podlagi prej veljavnih splošnih pogojev, veljajo splošni pogoji v spremenjeni vsebini od dneva, ko je Slorational izvod spremenjenih splošnih pogojev izročila stranki oz. jih objavil na svoji spletni strani. Ti spremenjeni splošni pogoji veljajo, če jim stranka ni oporekala v roku 8 dni od njihovega prejema.
 
Slorational in stranka se zavežeta vse morebitne spore, nastale na podlagi teh splošnih pogojev oziroma samega poslovnega razmerja med stranko in Slorational-om reševati sporazumno. Kolikor to ne bo mogoče, za vse spore, nastale iz razmerja med Slorational-om in stranko velja izključna uporaba prava Republike Slovenije, za pristojno pa družba in stranka določata stvarno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu, razen če ni v predpisih določena druga pristojnost.
 
Stranka s sprejemom ponudbe/predračuna/oddajo naročila servisnih storitev/dobavnice oziroma podpisom pogodbe vsakokrat posebej izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi strinja ter jih v celoti sprejema.
 
SLORATIONAL d.o.o.
 
Slovenj Gradec, 1.11. 2019
 
Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del vseh pogodb oziroma dogovorov, sklenjenih med Slorational-om in stranko ter se nanašajo na vsako naročilo (ponudba, predračun, naročilo, dobavnica, pogodba,…). Z vstopom v pravno poslovno razmerje Slorational-om (za vstop v pravno poslovno razmerje se šteje sprejem ponudbe, sprejem in/ali potrditev predračuna, oddaja naročila za servisne storitve, sklenitev pogodbe – v nadaljevanju: pogodba) se šteje, da stranka s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja. Prav tako stranka izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja med njo in Slorational-om uporabljajo izključno pogodba in predmetni splošni pogoji ter morebitni drugi splošni pogoji Slorationala.
 

Povpraševanje